شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶ , ۲۲:۰۸:۴۱ به وقت تهران
 
یوسف اردلان
خیزشی دیگر
دوشنبه, ۱۱ام دی, ۱۳۹۶

یوسف اردلان هنگامه‌ غریبی است، غریو آزادی خواب رابرپاسداران شب آشفته‌ است. رایحه آزادگی میرود که‌ به‌‌‌‌ دم مسیحائی بدل شود.آری این آرزو شدنیست اگر دیده بر واقعیات آنگونه‌ که‌ هستند ‌بگشائیم، بیاندیشیم برآنچه‌که‌برماگذشته‌ است وبسازیم آنچه‌راکه‌ میخواهیم. بارها اشارە شدە است وهمگان میدانیم ‌در جوامع بسته‌ که‌ امکان هیچگونه‌ تجمع وتشکل صنفی سیاسی و…وجود […]هشت مارس(هجدهم اسفند)
پنج شنبه, ۱۳ام اسفند, ۱۳۹۴

برما نبخشد فتح وشادی نه شاه،نه شیخ،نه آسمان “ازسرود انتر ناسیونال”  یوسف اردلان  از رشد مبارزه زنان سخن در میان است، پدیده ای که زاده دوران مدرن است، آن چنان که مبارزه طبقه کارگر ویا جنبش های ضد نژادپرستی وضدستم ملی، و این چنین است که رهروان سوسیالیسم وآزادی، روزی را بعنوان سَنبُل مبارزه برای […] 
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com