یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ , ۱۷:۱۵:۳۰ به وقت تهران
 
اخبار و گزارشات
گزارش آکسیون اعتراضی “کمپین دفاع ازرضاشهابی ودیگرزندانیان سیاسی / گوتنبرگ ـ سوئد”
جمعه, ۱۷ام آذر, ۱۳۹۶

اطلاعیه شماره ۱۹

گزارش آکسیون اعتراضی “کمپین دفاع ازرضاشهابی ودیگرزندانیان سیاسی / گوتنبرگ ـ سوئد”

آکسیون اعتراضی کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی در شهر

گوتنبرگ ـ سوئد در میدان یرن توریت در روز سه شنبه پنجم دسامبر۲۰۱۷

پیرواطلاعیه شماره ۱۸ مبنی بربرگزاری آکسیون اعتراضی ـ درتاریخ پنجم دسامبرآنهم درهوائی سرد و باد شدید، رفقای کمپین به همراه دیگرفعالین سیاسی راس ساعت ۱۷ آکسیون اعتراضی درمیدان یرن توریت را با همراه داشتن عکس هائئ ازکارگران زندانی ودیگرزندانیان سیاسی شروع وسپس اقدام به پخش اطلاعیه بزبان سوئدی دربین رهگذران نمودند . همزمان متن اطلاعیه بزبان سوئدی توسط یکی ازرفقای کمپین ازطریق بلندگوقرائت وهمینطورتوسط شرکت کنندگان درآکسیون شعارهائئ بزبان سوئدی وفارسی سرداده شد.

موردی که دراین آکسیون قابل توجه بود جلب نظرعابرین سوئدی درمیدان نسبت به این تظاهرات ایستاده بود، بطوریکه یکی ازرفقای کمپین توضیحاتی درباره علل برگزاری این آکسیون وعکس های کارگران زندانی رابرای عابرین بیان میداشت . نکته مهمی که درمتن سوئدی به آن اشاره شده بود، عدم آزادی رضاشهابی با مشکلات جسمانی وتائید وتاکید پزشکان دال بر ضرورت معالجه و آزادیش ، بازهم به زندان بازگردانده شد و در کمال بیشرمی با یک اکیپ امنیتی و حفاظتی خودرو حامل رضا شهابی را اسکورت کردند، و همچنین تغیرتاریخ آزادی این فعال کارگری توسط رژیم سرمایه داری آنهم بخاطر ایجاد یاس ودلهره دربین کارگران پیشرو وبوجود آوردن شکاف دربین صفوف کارگران بوده وهست که به باورما این حرکات مذبوحانه رژیم تاثیری دراراده مستحکم فعالین کارگری نداشته وندارد.

آکسیون اعتراضی بعدازیک ساعت ودرباد شدید وسرما به اتمام رسید. ما فعالین کمپین دست همه رفقا ودیگرشرکت کنندگان درتظاهرات ایستاده را به گرمی می فشاریم ودست مریزاد می گوئیم .

کارگرزندانی زندانی سیاسی آزاد بایدگردد.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری اسلامی ایران .

کمپین دفاع ازرضاشهابی ودیگرزندانیان سیاسی / گوتنبرگ ـ سوئد .

سه شنبه پنجم دسامبر۲۰۱۷ برابر ۱۴ آذر۱۳۹۶

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2017 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com