یکشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۶ , ۲۱:۳۴:۲۸ به وقت تهران
 
اطلاعیه
کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران: دستگیری رھبران حزب دموکراتیک خلق ھای ترکیه را محکوم می کنیم
جمعه, ۱۴ام آبان, ۱۳۹۵

طبق اخبار منتشر شده نیروھای امنیتی ترکیه در یک یورش شبانه ڤیگن یوکسکداغ و صلاح الدین دمیرتاش، رھبران حزب دموکراتیک خلق ھا را ھمراه با ٩ نماینده دیگر این حزب در پارلمان ترکیه دستگیر کردەاند.
دستگیری رھبران حزب دموکراتیک خلق ھا در ادامه سیاست سرکوبگرانه دولت فاشیست ترکیه انجام می گیرد که علاوە بر مخالفین سیاسی، فعالین مدنی، روزنامەنگاران و آکادمیسین ھا را نیز شامل شده است. فقط در چند ماه اخیر صدھا ھزار نفر از مخالفین دولت و فعالین اجتماعی راھی زندانھا شدەاند، از کار اخراج شدەاند و نیروھای امنیتی دولت اردوغان بیشترین خشونت را علیه آزادیخوان، نیرویھای چپ و کارگری اعمال کردەاند.
لشکرکشی به کردستان و به ویرانه کشاندن شھرھا و روستاھای این منطقه در ادامه ھمین سیاست سرکوبگرانه دولت فاشیست ترکیه انجام می گیرد. این لشکرکشی و جنایت با مقاومت قھرمانانه مردم کردستان و پشتیبانی بین المللی نیروھای چپ و آزادیخواه از این مقاومت مواجه بودە است. اعمال سیاستھای سرکوبگرانە دولت فاشیست ترکیه در واقع نتیجه شکست سیاست ھای این دولت در عرصه داخلی و خارجی است. ھمین امر دولت “آک پارتی” را از جنبشھای رادیکال و آزادیخواه به ھراس در آورده است که برای بقای خود راه دیگری بجز سرکوب و زندان پیشاروی خود نمی بیند. واقعیت این است که بحرانی که اکنون دامنگیر دولت فاشیست ترکیه شده است با موج دستگیری مخالفان سیاسی، روزنامەنگاران، فعالین چپ و کارگری و سرکوب جنبش ھای تودەای حل نخواھد شد.
ما ضمن محکوم کردن دستگیری صلاح الدین دمیرتاش، ڤیگن یوکسکداغ و ھمراھانشان، مردم آزادیخواه، نیروھای چپ و کارگری را فرا می خوانیم تا به موج اعتراض علیه دولت فاشیست ترکیه بپیوندند. نباید گذاشت این دولت جنایتکار نیروھای رادیکال و انقلابی را بدون ھزینه سرکوب کند و فعالین آنھا را از صحنه مبارزات مردم برای بھبود زندگی و کسب آزادی ھای سیاسی و اجتماعی حذف نماید.
کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران
۴ نوامبر ٢٠١۶

مطالبی دیگر از همین نویسنده
 
پربیننده ترین
 
 
 
 
   
 
 © 2018 تمام حقوق برای وبسایت اتحاد محفوظ است. info@etehad-k.com